Podział

Na rynku możemy wymienić działanie odpowiednich funduszy finansowych. Należy zaznaczyć, że dzielą się one według ustalonej grupy. Do niej możemy na przykład zaliczyć fundusze gotówkowe. Co możemy o nich powiedzieć? Należy wskazać, że są to fundusze pieniężne, których nie powinniśmy mylić z funduszami rynki pieniężnego. Mają one na celu lokowanie akty w krótkoterminowe instrumenty dłużne, czyli tak zwane bankowe papiery wartościowe, bony pieniężne, czy skarbowe.
Poza tym lokują krótkoterminowe weksle komercyjne, czy nawet lokaty bankowe. Jeśli skupimy się na stopie zwrotów, to jest wyższa od funduszy rynku pieniężnego. A one określają zakres dopuszczalnych lokat, który jest ograniczony do instrumentów dłuższych. Wynika t oz najkrótszego terminu zapadalności poniżej 1 roku, do dnia wykupu. Charakterystyka funduszy rynku pieniężnego, to głównie potencjalna dochodowość, jak i mniejsze ryzyko. Do 3 funduszu zaliczamy fundusz papierów dłużnych, gdzie inwestycja dotyczy dłużnych papierów wartościowych. Do nich zaliczamy głównie obligacje.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.